woord OT NT apo Bijbel
wonderlijk2441038

Vindplaatsen van wonderlijk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 10 keer voor, in 10 verzen.

4 Ezra 8:48
Maar ook daarin zijt gij wonderlijk voor de Allerhoogste;

Judith 10:14
Als nu de mannen haar woorden hoorden, en haar aangezicht aanmerkten, zo was het voor hen zeer wonderlijk in schoonheid.

Judith 11:6
Want wij hebben van uw wijsheid gehoord, en van de vernuftige daden uws harten, en het wordt verkondigd in het gehele aardrijk, dat gij alleen kloek zijt in geheel het koninkrijk, en machtig in wetenschap, en wonderlijk in de krijgsordeningen.

Judith 16:16
Here, gij zijt groot en heerlijk, wonderlijk in kracht, en onverwinnelijk.

Jezus Sirach 11:4
Pronk niet met de klederen die gij aandoet, en in de dag der heerlijkheid verhef u niet, want wonderlijk zijn de werken des Heren en zijn werken zijn de mensen verborgen.

Jezus Sirach 39:24
Van eeuw tot eeuw ziet hij daarop, en daar is niets te wonderlijk voor hem.

Jezus Sirach 43:2
De zon wanneer men haar aanschouwt, verkondigt God in haar opgang; zij is een wonderlijk instrument, een werk des Allerhoogsten.

Jezus Sirach 48:15
En in zijn leven deed hij wonderen, en in zijn dood waren zijn werken wonderlijk.

Esther (apocr.) 13:10
Gij hebt de hemel en de aarde geschapen, en alles wat wonderlijk is onder de hemel;

Esther (apocr.) 15:12
Want gij zijt wonderlijk, heer, en uw aangezicht is vol genade.