woord OT NT apo Bijbel
wonende172120

Vindplaatsen van wonende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 2:5
En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.

2 Petrus 2:8
(Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken);