woord OT NT apo Bijbel
woonde803487

Vindplaatsen van woonde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Jezus Sirach 16:9
Hij verschoonde die niet, bij welke Lot woonde; aan welke hij een gruwel had, vanwege hun hovaardigheid.

1 Makkabeeën 10:10
En Jonathan woonde te Jeruzalem, en hij begon de stad op te bouwen, en te vernieuwen.

1 Makkabeeën 13:54
Simon, ziende dat zijn zoon Johannes nu tot een man geworden was, heeft hem gesteld tot een veldoverste over al het krijgsvolk, en hij woonde in Gazara.

2 Makkabeeën 12:27
En na de vlucht en nederlaag van deze, heeft hij ook zijn leger gebracht voor Efron, een sterke stad, waarin een grote menigte van allerlei volk woonde; de dappere jongelingen, staande voor de muren, vochten zeer kloek, en daar was een grote voorraad van instrumenten en pijlen.