woord OT NT apo Bijbel
woondet2002

Vindplaatsen van woondet in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 26:35
Al de dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rustte in uw sabbatten, als gij daarin woondet.

1 Samuël 12:11
En de HEERE zond Jerubbaäl, en Bedan, en Jeftha, en Samuël, en Hij rukte u uit de hand uwer vijanden rondom, alzo dat gij zeker woondet.