woord OT NT apo Bijbel
wordende0268

Vindplaatsen van wordende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Filippensen 3:10
Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;

2 TimotheĆ¼s 3:13
Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.