woord OT NT apo Bijbel
worm63110

Vindplaatsen van worm in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

Exodus 16:24
En zij leiden het op tot den morgen, gelijk als Mozes geboden had; en het stonk niet, en er was geen worm in.

Deuteronomium 28:39
Wijngaarden zult gij planten, en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch iets vergaderen; want de worm zal het afeten.

Job 25:6
Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is!

Psalmen 22:7
Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk.

Jesaja 66:24
En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen.

Jona 4:7
Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad; die stak den wonderboom, dat hij verdorde.