woord OT NT apo Bijbel
wrede4059

Vindplaatsen van wrede in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Job 30:21
Gij zijt veranderd in een wrede tegen mij; door de sterkte Uwer hand wederstaat Gij mij hatelijk.

Spreuken 5:9
Opdat gij anderen uw eer niet geeft, en uw jaren den wrede;

Spreuken 17:11
Zekerlijk, de wederspannige zoekt het kwaad; maar een wrede bode zal tegen hem gezonden worden.

Klaagliederen 4:3
Gimel. Zelfs laten de zeekalveren de borsten neder, zij zogen hun welpen; maar de dochter mijns volks is als een wrede geworden, gelijk de struisen in de woestijn.