woord OT NT apo Bijbel
wreekt1225

Vindplaatsen van wreekt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Judith 8:24
Want gelijk hij hen door vuur beproefd heeft tot onderzoeking huns harten, zo wreekt hij zich niet over ons, maar de Here kastijdt degenen, die hem genaken, tot een waarschuwing.

Jezus Sirach 28:1
WIE zichzelf wreekt, die zal van de Here wraak vinden, en hij zal zijn zonden zeker bewaren.