woord OT NT apo Bijbel
wrong1001

Vindplaatsen van wrong in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 6:38
En het geschiedde alzo; want hij stond des anderen daags vroeg op, en drukte het vlies uit, en hij wrong den dauw uit het vlies, een schaal vol waters.