Vindplaatsen van het woord ziften in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 22:31
En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;