Vindplaatsen van het woord zongen in de apocriefe geschriften (3 verzen):

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:51
TOEN zongen de drie als uit één mond, en loofden en prezen God in de oven, zeggende:

1 Makkabeeën 4:24
En wedergekeerd zijnde, zongen zij een lofzang en dankzegging tot God in de hemel, want dat is goed, dewijl zijn barmhartigheid duurt in eeuwigheid.

2 Makkabeeën 1:30
En de priesters zongen ondertussen lofzangen.