Vindplaatsen van het woord ziv in het oude testament (2 verzen):

1 Koningen 6:1
Het geschiedde nu in het vierhonderd en tachtigste jaar, na den uitgang der kinderen Israëls uit Egypte, in het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo over Israël, in de maand Ziv (deze is de tweede maand), dat hij het huis des HEEREN bouwde.

1 Koningen 6:37
In het vierde jaar werd de grond van het huis des HEEREN gelegd, in de maand Ziv;