Vindplaatsen van het woord zondigde in het oude testament (3 verzen):

1 Koningen 15:30
Om de zonden van Jerobeam, die zondigde, en die Israël zondigen deed, en om zijn terging, waarmede hij den HEERE, den God Israëls, getergd had.

Job 1:22
In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe.

Job 2:10
Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; ja, zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.