De kanttekeningen

De vertalers kregen van de Dordtse synode de opdracht om in de kantlijn van de pagina's met bijbelteksten bepaalde opmerkingen te plaatsen:

De kanttekeningen waren dus nadrukkelijk niet bedoeld als uitleg! Het ging voornamelijk om taalkundige opmerkingen. Die zijn echter vaak verhelderend; vandaar dat op deze site ook de Statenvertaling met kanttekeningen is opgenomen.

NB: helaas beschikken we niet bij alle hoofdstukken over de kanttekeningen. Daar wordt aan gewerkt.

Oude Testament

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament

Mattheüs
Marcus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten
Efeziërs
Filippensen
Kolossensen
1 Tessalonicensen
2 Tessalonicensen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring