De brief van de apostel Paulus aan de Galaten


De Galaten waren een Keltisch volk dat zich in de 3e eeuw v.C. vestigde in de streek rond de stad Ancyra, het huidige Ankara, de hoofdstad van Turkije. Nadat de Romeinen Klein-Azië hadden veroverd, stelden zij er in 25 v.C. de provincie Galatia in, die aanzienlijk groter was dan alleen de streek Galatië.

Deze brief van de apostel Paulus is gericht aan de christelijke gemeenschap in Galatië. Het is onduidelijk of Paulus het had over de streek of over de provincie; de provincie omvatte ook enkele steden waar de apostel op zijn eerste zendingsreis had gepredikt. Volgens deskundigen wijzen bepaalde passages in de tekst erop dat de streek werd bedoeld, en dat de brief gedateerd moet worden op ca. 57 n.C., toen Paulus in Korinthe verbleef.

Het auteurschap van Paulus is niet omstreden.

Paulus trekt van leer tegen de zgn. judaïsten, een stroming die wilde dat ook niet-joodse christenen zich lieten besnijden. Volgens Paulus zou dat een inbreuk zijn op de in Jezus verworven vrijheid.