Het gebed van Manasse


Manasse was koning van Juda tijdens de 7e eeuw v.C. Hij was schatplichtig aan de koning van Assyrië en daarom verplicht de Assyrische afgoden te vereren. Profeten die hem hierop aanspraken (zie 2 Koningen 21), werden streng vervolgd. Tijdens een gevangenschap in Babylon zou hij zich bekeerd hebben, o.a. door het uitspreken van dit gebed, dat gedateerd wordt van de 2de eeuw v.C. tot de 2de eeuw n.C.

Dit korte bijbelboek is een soort aanhangsel bij 2 Kronieken 33.