Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs


Het evangelie volgens Mattheüs is waarschijnlijk geschreven rond 75 n.C., in het Grieks, en vertoont sterke overeenkomsten met het oudere evangelie van Marcus. Het begint echter anders, met een opsomming van Jezus' voorvaderen, waardoor het aansluiting zoekt bij het Oude Testament (OT). Het heeft aanzienlijk meer verwijzingen naar het OT dan de andere evangeliën, waarschijnlijk vooral om aan te tonen dat Jezus de in het OT aangekondigde Messias zou zijn.

Een belangrijk onderdeel van dit evangelie is de Bergrede (hoofdstukken 5 t/m 7). Vanaf een berg (vgl. Mozes die de Tien Geboden ontvangt op de Sinaï) spreekt Jezus over ondermeer de acht zaligheden en over vergelding (andere wang), en draagt hij het Onze Vader voor.

Jezus roept de tollenaar

Mattheüs was naar eigen zeggen (9:9) een tollenaar die door Jezus tot apostel werd geroepen. Tollenaren waren in die tijd beambten die belasting inden voor de Romeinen, vaak gebruik makend van geweld en afpersing. In de beeldende kunst wordt Mattheüs dan ook vaak afgebeeld met een zwaard of een bijl. Tollenaars stonden in laag aanzien, hetgeen de verwondering verklaart over de uitverkiezing door Jezus. In de evangelies van Marcus en Lukas heet deze tollenaar Levi. Voor historici staat het echter bepaald niet vast de apostel ook de auteur van het evangelie is; velen houden het op een onbekende schrijver.

De naam Mattheüs komt uit het Hebreeuws en betekent 'geschenk van Jahweh'.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs, door Nico ter Linden. Fragmenten uit Jezus' leer en leven, wonderverhalen en gelijkenissen.