Aanhangsel aan het boek Esther


Toevoegingen op het boek Esther. Zie aldaar voor informatie over dit apocriefe boek. Koning Ahasveros wordt hier Artaxerxes genoemd.