Laatste oordeel

In de drie grote monotheïstische religies wordt op de Laatste Dag, oftewel bij het Einde der Tijden, een oordeel uitgesproken over alle mensen. Het oordeel geldt zowel levenden als doden, en wordt geveld door God of door een afgezant.

In Openbaring 20 vers 12 wordt het oordeel als volgt omschreven: "En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken."

Ook Jezus beschrijft een dergelijk oordeel, in Matthe├╝s 25:31-46: "En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt."

Uit onderstaande lijst met werken mag blijken dat het Laatste Oordeel een geliefd onderwerp was voor schilders. Opvallend genoeg zijn dat vooral Middeleeuwse meesters; wellicht omdat de Middeleeuwen geplaagd werden door gruwelijke oorlogen en plagen, die gezien werden als voorbodes van de Laatste dag.

Wereldberoemd is natuurlijk het fresco van Michelangelo. Daarin is ook een belangrijk verschil te zien ten opzichte van de statische byzantijnse en middeleeuwse uitbeelding: met de renaissance kwam er aanzienlijk meer dynamiek in de schilderijen.

Zie ook: Jezus

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 11U1.

Gerelateerde kunstwerken: