Dit is de zgn. privilegie in de eerste druk van de Statenvertaling (1637). Hierin geven de opdrachtgevers (de Staten-Generaal) het voorrecht tot het drukken van de vertaling voor 15 jaar aan de drukker, de weduwe Van Wouw. Dit is de privilegie bij het Oude Testament; voorafgaand aan het Nieuwe Testament was een soortgelijke verklaring opgenomen.

Privilegie.

DE Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, hebben ge-octroyeert ende geconsenteert, gelijck sy octroyeren ende consenteren mits desen, de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Iacobsz van Wouw, haer Hoogh: Moog: ordinaris Druckers, dat sy-luyden voor den tijdt van vijfthien achter-een-volgende Jaren, alleen sullen moghen drucken, doen drucken, uyt-geven, doen uyt-geven, verkoopen, ende doen verkoopen, den Bijbel die nae ordre des laetsten Synodi Nationalis, ende door last van haer Hoogh: Moog: is ghedaen over-setten, te weten, met de Annotatien in het langhe, als mede met de verkorte Annotatien ende Parellela loca, ofte de over-een-stemmende Schriftuer-plaetsen, ende dat in allerley Formaten ende Talen, sulcks haer sal bequaemst ende best-geraden duncken.

Sullende de selve vijfthien jaren beginnen te loopen naer het uyt-geven van den eersten Druck, ende eerder niet.

Verbieden daeromme haer Hoogh: Moog: wel scherpelijck alle Boeck-druckers, Boeck-verkoopers, hunne Werck-lieden, ende allen anderen in-gesetenen van dese Vereenichde Nederlanden, van wat staet, qualiteyt ofte conditie die souden mogen wesen, den voorsz Bybel, het Nieuwe Testament, met, ofte sonder uytlegginge, eenige Extracten uyt deselve, als Psalmen, Spreucken Salomonis, Euangelien, ofte yetwes watter oock soude mogen wesen, in 't gheheel ofte deele, in 't groote ofte kleyne formaten: selfs nae te drucken, door Druckers Gasten, Knechten ofte andere persoonen, wie die oock souden mogen zijn, ofte hoe gequalificeert, te doen nae-drucken, mitsgaders elders buyten dese Geunieerde Provincien nae-gedruckt, binnen deselve Provintien te brengen, distribueren, ruylen, koopen, verkoopen, ofte doen verkoopen.

Ende sullen oock in geene Synoden, Classen, ofte andere vergaderinge van Predicanten, ofte Kercken-Raden, ofte op de Predick-stoelen eenige andere, als dese Nieuw-Overgesette, ende by de voorsz Weduwe ende Erfgenamen gedruckt, gedaen drucken, ofte op haren naem uytgegeven Bybels: Die noch tot meerder seeckerheyt ende evitatie van alle suppositie met een gewoonlijck teecken sullen worden geteeckent, gebruyckt mogen worden.

Op pene dat soo yemant, 't zy Boeck-druckers, Boeck-verkoopers, hunne arbeyders, Druckers-knechten, ofte eenige andere ingesetene van de Vereenichde Nederlanden, bevonden worden contrarie deses te doen, ofte ghedaen te hebben, den, ofte deselve, 't zy Meester, Arbeyder, Druckers-knecht, ofte ander ingeseten daer toe eenigen dienst, hulpe ofte contributie, 't zy oock onder hoedanigen pretext sy sulcx souden mogen hebben gedaen: ende elcks van hem, mitsgaders alle persoonen, by welcke alsulcke na-gedruckte, ofte van buyten in-gebrachte Exemplaren gevonden souden mogen worden, sal, ofte sullen verbeuren de somme van twee duysent ponden, te veertich grooten 't pondt, ende daer beneffens alle de nae-gedruckte, ofte van buyten in-gebrachte exemplaren, 't zy van 't Oude ofte Nieuwe Testament, ofte eenich Extract uyt de selve.

Te appliceren een derde-part ten behoeve van den Officier, een derde-part ten behoeve van den armen, ende een derde-part ten behoeve vande voorsz Weduwe ende Erfgenamen.

Ende voor soo veel belanght de Druckers-knechts, Arbeyders, ofte andere, aen dewelcke de voorsz peyne niet soude konnen werden verhaelt, dat deselve daer over arbitralick aen den lijve gestraft oft uytten lande, nae exigentie van de sake, sullen werden ghebannen.

Gegeven in den Hage, onder onsen cachette, paraphure ende de signature van onsen Griffier, op den xj. Decembris xvjc, twee-ende-dertich.

Was geparaphreert,
Nicolaes vander Bouchorst, vt.

Onder stont,
Ter Ordonnantie van de selve.
Geteyckent
Cornelis Musch.

Nicolaes vander Bouchorst en Cornelis Musch waren lid resp. griffier van de Staten-Generaal.