REGISTER van alle de Canonijcke Boecken, Capittelen, ende Folien des Ouden ende des Nieuwen Testaments.

CapittelenFolioCapittelenFolio
L.Genesis.1XXV.II. der Coningen.170
XL.Exodus.27XXIX.I. der Chroniken.185
XXVII.Leviticus.47XXXVI.II. der Chroniken.198
XXXVI.Numeri.62X.Ezra.215
XXXIIII.Deuteronomium.82XIII.Nehemia.220
XXIIII.Iosua.99X.Esther.226
XXI.Richteren.110XLII.Iob.231
IIII.Ruth.122CL.Psalmen.250
XXXI.I. Samuels.124XXXI.Proverb. Spreucken Salom:Fol: 1
XXIIII.II. Samuels.140XII.Ecclesiastes, of, Prediker.17
XXII.I. der Coningen.153VIII.Hooge-Liedt Salomons.23
De Boecken der Propheten.
LXVI.Iesaia.1IIII.Iona.120
LII.Ieremia.34VII.Micha.121
V.Claech-liederen Ieremie.63III.Nahum.125
XLVIII.Ezechiel.67III.Habakuk.126
XII.Daniel.96III.Zephanja.128
XIIII.Hosea.107II.Haggai.130
III.Ioel.113XIIII.Zacharia.131
IX.Amos.115IIII.Maleachi.137
I.Obadja.119
Boecken des Nieuwen Testaments.
XXVIII.Euangelium Matthei.1III.II. Tot den Thessalonicens.101
XVI.Euangelium Marci.16VI.I. Aen Timotheum.102
XXIIII.Euangelium Luce.27IIII.II. Aen Timotheum.104
XXI.Euangelium Ioannis.43III.Aen Titum.106
XXVIII.Handelinghen der Apostelen, beschreven door Lucam.56I.Aen Philemon.107
XIII.Tot den Hebreen.107
De Sendt-brieven Pauli.D'Algemeyne Sendt-brieven.
XVI.Tot den Romeynen.73V.Sendt-brief Iacobi.112
XVI.I. Tot den Corinthen.80V.I. Sendt-brief Petri.114
XIII.II. Tot den Corinthen.86III.II. Sendt-brief Petri.116
VI.Tot den Galaten.91V.I. Sendt-b. Ioannis.118
VI.Tot den Ephesien.93I.II. Sendt-b. Ioannis.120
IIII.Tot den Philippensen.96I.III. Sendt-b. Ioannis.120
IIII.Tot den Colossensen.98I.De Sendt-brief Iude.120
V.I. Tot den Thessalonicens.100XXII.De Openbaringe Ioannis.122