Woord vooraf van de Staten-Generaal, waarin nog eens uiteen wordt gezet waarom men deze vertaling noodzakelijk vond.

DE
STATEN
GENERAEL

der Vereenichde
NEDERLANDEN,

ALlen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt, DOEN TE WETEN: dat wy van den aen-beginne der reformatie af in dese Landen ter herten genomen, ende met alle vlijt ende sorghvuldigheydt ghetracht hebben te besorghen alles wat tot goeden welstant ende voortplantinge vande Oprechte, Ware, Christelicke Gereformeerde Religie, ende den suyveren Godts-dienst heeft mogen strecken ende noodigh was: ende onder anderen mede dat Godts Heyligh Woort, nae den rechten sin, oogh-merck ende verstant vanden gront-text ende sprake, daerinne Godt de Heere Almachtich genadelick gelieft heeft sijne Leere ende Godts-dienst door ingeven des Heyligen Geest te openbaren, mochte worden uytgeleyt, geleert, ende gepredickt, op dat daer door de Salicheyt der Zielen, ende 't eeuwigh wel-varen meer ende meer gevordert soude worden.

Doch aengemerckt zijnde dat noyt eenige oversettinge van de H. Schrifture uyt den originelen Text inde Nederlantsche sprake en was gedaen, hadden wy al over lange versocht ende gecommitteert eenige voorname geleerde mannen, Theologanten ende Dienaren vande Gereformeerde Kercken, om een nieuwe Nederlantsche Oversettinge der Heylige Schrifture uyt de oorspronckelicke Talen te voorschijn te brengen, by dewelcke dit werck van tijt tot tijt loffelicken begonnen wesende, is de voortganck daer van nochtans door haerluyder ontijdich afsterven tot noch toe verhindert geworden.

Waeromme, op dat dit so noodich ende Goddelick werck eyntlick eens ten effecte gebracht, ende dese onse Christelicke yver ende voornemen voldaen mochte worden, hebben wy volghens het exempel der eerster Kercken by de tijden der Outvaderen, als oock op het exempel der Naburige ende andere Gereformeerde Rijcken, Furstendommen, ende Republijcken, goet gevonden gehadt, die vande Synode Nationael inden Iare 1618, ende 1619, tot Dordrecht vergadert, te versoecken, authoriseren ende lasten, de voorseyde Oversettinge by der hant te nemen, ende daer toe, als oock tot de Revisie van dien, eenige geleerde ende ervarene Theologanten te deputeren. Ende de Oversettinge door den genadighen Zegen van Godt Almachtich by de voorsz voortreffelicke Mannen in de Hebreeusche ende Griecksche Talen ervaren, ten eynde gebracht, ende door andere geleerde Theologanten naerder oversien zijnde, hebben het bedencken ende goet vinden der selver doen hooren, ende daer uyt bevonden hebbende dat in dese Oversettinge alles was by-gebracht, dat de waerheyt, de eygenschap van de woorden, ende de sin der selver, kan vereysschen.

SOO IST, dat wy nae rijpe deliberatie, ende hier op gehadt hebbende 't advijs vanden Rade van State deser Vereenighde Nederlanden, de meergemelte Oversettinge hebben geapprobeert ende geauthoriseert, ghelijck wy deselve authoriseren ende approberen mits desen: ten eynde dat deselve inde Kercken ende publijcke Scholen der Vereenichde Nederlanden, ende andere Rijcken ende Lantschappen onder onse gehoorsaemheyt resorterende, moghe worden aengenomen ende gebruyckt, ende dat dien volgens alle Kerckelicke Vergaderingen, Kercken-Dienaren, Professoren ende Doctoren inde H. Theologie, Regenten van Collegien, ende voorts allen ende een yegelicken, die dit eenichsins aengaen mach, in 't exerceren van der selver diensten ende bedieningen haer daer nae mogen reguleren, omme alsoo de eenicheyt, welstant ende dienst der gemelte Nederlantsche Gereformeerde Kercken ende Scholen meer ende meer te vorderen: Daer toe Godt Almachtich genadelick gelieve sijnen Zegen te verleenen.

Gedaen ter Vergaderinge vande Hoog-gemelte Staten Generael. In den Hage den 29 Julij 1637.

Was geparaphreert,
A. Ploos van Amstel, vt.

Onder stont,
Ter Ordonnantie van de selve.
Geteyckent
Cornelis Musch.

Cornelis Musch was griffier van de Staten-Generaal. Adriaen Ploos van Amstel was een afgevaardigde uit Utrecht.