Dit is het titelblad zoals het gebruikt werd in de eerste druk van de Statenvertaling (1637).

‫יְהֹוָה‬

De Wet des HEEREN is volmaeckt, bekeerende de Ziele: de getuygenisse des HEEREN is gewis, den slechten wijsheyt gevende, Psal. 19. vers 8. etc.


Het Woort des HEEREN blijft inder eeuwicheyt, ende dit is het woort dat onder u verkondicht is, 1 Petr. 1.25.


schutblad 1637

BIBLIA,

Dat is:

De gantsche H. Schrifture,

vervattende alle de Canonijcke

Boecken des Ouden en des Nieuwen

TESTAMENTS.


Nu Eerst,

Door last der Hoogh-Mog: HEEREN

STATEN GENERAEL

vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het

Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot

Dordrecht, inde Iaeren 1618 ende 1619.


Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse

Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset.


Met nieuwe bij-gevoegde Verklaringen op de duystere

plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende

Texten, ende nieuwe Registers over beyde de

TESTAMENTEN.


Tot LEYDEN,

Gedruckt bij Paulus Aertsz. van Ravensteyn,

Voor de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz.

van Wouw, Ordinaris Druckers vande Hoogh-Mog: Heeren

STATEN GENERAEL.


Met Privilegie voor 15 Jaren.


EENDRACHT MAECKT MACHT