Vermaning: aansporingen in de Bijbel om de Schrift te bestuderen.

Vermaninghe tot Ondersoeck ende Betrachtinge der H. Schrift.

GDeut. 12.8, 32.
hy en sult niet doen nae alles, dat wy hier heden doen: een yeder, al wat in sijne oogen recht is: Al dit woort, welck ick ulieden gebiede, dat sult ghy waer nemen om te doen: ghy en sult daer niet toe doen, ende daer van niet af doen.
Deut. 31.11, 12, 13.
Als gantsch Israël sal komen om te verschijnen voor het aenghesichte des HEEREN uwes Godts, inde plaetse, die hy sal verkoren hebben, sult ghy dese VVet voor gantsch Israël uytroepen, voor hare ooren: Vergadert het volck, de mannen ende de vvyven, ende de kinderkens, ende uwe vreemdelingen, die in uwe poorten zijn: op dat sy hooren, ende op dat sy leeren, ende vreesen den HEERE uwen Godt, ende vvaernemen te doen alle vvoorden deser vvet. Ende dat hare kinderen, die 't niet geweten en hebben, hooren ende leeren, om te vreesen den HEERE uwen Godt: alle de dagen, die ghy leeft op het lant, nae 't welcke ghy over de Jordane zijt henen gaende, om dat te erven.
Josu. 1.8.
Dat het boeck deser vvet niet en vvijcke van uwen monde, maer overlegt het dach ende nacht, op dat ghy vvaerneemt te doen nae alles dat daer in gheschreven is: vvant alsdan sult ghy uwe vvegen voorspoedich maken, ende alsdan sult ghy verstandelick handelen.
Proverb. 30.5, 6.
Alle reden Godts is doorloutert: hy is een schilt den genen, die op hem betrouvven. En doet niet tot sijne vvoorden, op dat hy u niet en bestraffe; ende ghy leugenachtich bevonden vvort.
Joan. 5.39.
Ondersoeckt de Schriften: vvant ghy meynt in de selve het eeuwige leven te hebben: ende die zijn 't die van my getuygen.
Rom. 15.4.
VVant al vvat te voren geschreven is, dat is tot onser leeringe te voren geschreven: op dat wy door lijdtsaemheyt ende vertroostinge der Schriften hope hebben souden.
2. Timoth. 3.15, 16, 17.
Ende dat ghy van kints af de heylige Schriften geweten hebt, die u vvijs konnen maken tot salicheyt, door het geloove 't welck in Christo Jesu is. Alle de Schrift is van Godt ingegeven, ende is nuttigh tot leeringe, tot wederlegginghe, tot verbeteringe, tot onderwijsinge die inde rechtveerdicheyt is: Op dat de mensche Godts volmaeckt zy, tot alle goet werck volmaecktelick toegerust.
Apocal. 22.18, 19.
VVant ick betuyge aen een yegelick die de woorden der prophetie deses boeckx hoort, indien yemant tot dese dingen toedoet, Godt sal over hem toedoen de plagen die in dit boeck geschreven zijn: Ende indien yemant afdoet van de woorden des boecks deser prophetie, Godt sal sijn deel afdoen uyt het boeck des levens, ende uyt de heylighe stadt, ende [uyt] het gene in dit boeck geschreven is.